Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠪᠠ 《ᠡᠾᠦᠮᠸᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》᠋ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》;《ᠡᠾᠦᠮᠸᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》᠋; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ 
Abstract 《ᠡᠾᠦᠮᠸᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》᠋ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠪᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂  《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠪᠠ 《ᠡᠾᠦᠮᠸᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》᠋ ᠋ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ᠋ ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠪᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ᠋ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠪᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠴᠣ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠪᠠ 《ᠡᠾᠦᠮᠸᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》᠋ ᠋ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠰᠦᠷᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠵᠤ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn