Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ— ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠪᠦᠦ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ; ᠨᠡᠭᠦᠳᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ  ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠲᠤᠷᠯᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢ ᠠᠤᠢ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn