Paper Information


Title ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠢ- ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠬᠦᠰ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ
Creator ᠪᠤ‍ • ᠪᠤᠯᠠᠭ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ; ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠢ; ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠬᠦᠰ
Abstract ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn