Paper Information


Title ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠦᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ-《ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword 《ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ》; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠦᠦᠯᠡᠭᠴᠢ
Abstract ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠺᠤᠮᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ》(ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ) ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn