Paper Information


Title ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠭᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠬᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ; ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠭᠲᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠽᠠᠯ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn