Paper Information


Title ᠼᠠᠯᠪᠠ᠂ᠬᠦᠩᠬᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ
Creator ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠼᠤ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ》; ᠬᠤᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ; ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ; ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ》 ᠪᠤᠯ 14ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠲᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ 《ᠬᠤᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn