Paper Information


Title 《ᠬᠦᠪᠪᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠳᠡ
Creator ᠴᠢᠤ ᠰᠢ
Keyword 《ᠬᠦᠪᠪᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ》; ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠳᠡ
Abstract 《ᠬᠦᠪᠪᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn