Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ 《ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ》— ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ 《〈ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠯᠸᠦ ᠮᠸᠩ〉ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠪᠤᠷᠢ》ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠬᠠᠰᠪᠤ; ᠴᠤᠬᠤᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠠᠬᠤᠢ; ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ
Abstract ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ 《ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠳᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn