Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠯᠢᠩ ᡁᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ; ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ《ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠦ ᠠᠷᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ 《ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠤ ᠠᠷᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn