Paper Information


Title ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠨ 《ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠹᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠣᠴᠢᠭ᠋ᠠᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠩᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ》 ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠬᠡᠨ᠋ᠠᠷᠠᠨ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1988年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn