Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ; ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn