Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠫᠦ‍᠂ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨᠤᠩ ᠬᠤᠷᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠡᠪᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ(ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠢᠤᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ )ᠵᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠤᠨ᠂ 1677ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn