Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠡᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ; ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ(ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ) ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ᠂ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ᠂ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠴᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠠ᠌ ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn