Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣ ᠠ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ᠋; ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ; ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ; ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠦᠨᠰᠦᠳᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠌ ᠠ ᠦᠵᠡᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn