Paper Information


Title 《ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Creator ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Keyword 《ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ》; ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ;ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ《ᠭᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ《 ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩᠱᠠᠳᠪᠠ ᠭᠤᠴᠤᠭᠵᠢᠩᠡᠳᠸᠠᠩᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠶᠣᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ 18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn