Paper Information


Title ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ(ᠲᠠᠪᠤ)
Creator ᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ》;《ᠬᠡᠨᠵᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ》; ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠲᠦᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ《 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ《ᠬᠡᠨᠵᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠪᠴᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠬᠢᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn