Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠤᠷᠭ᠋ ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
Keyword ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ; ᠤᠷᠤᠭ ; ᠤᠷᠭ᠋ ᠠ; ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ; ᠡᠭᠦᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶ ᠠ; ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠤᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠂ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠳᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠳᠦᠪᠡ᠃ 《ᠤᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ—《ᠤᠷᠤᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn