Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠲᠦ‍ • ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ; ᠨᠢᠳᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ; ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ; ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ;ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠫᠸᠷᠰ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠨᠡᠬᠦᠰ᠂ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠡᠴᠨ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn