Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠴᠡᠭᠡ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ; ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠨᠰᠢᠯ
Abstract ᠴᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠢ ᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠨᠳᠦᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn