Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠣ ᠠ
Keyword ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ;ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn