Paper Information


Title ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠤᠰᠢ ᠪᠠ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠢᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮ᠂ᠦᠨᠢᠠᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》;ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ
Abstract ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ》ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨᠰᠠᠨ᠂ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ 》ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠬᠡ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn