Paper Information


Title ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ
Creator ᠢᠦᠢ ᠡᠦ ᠵᠢᠨ; ᠭᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠬᠤ
Keyword
Abstract ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ; ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠯ; ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠰᠡᠴᠢᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳᠡᠷᠡᠯ; ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠ᠋ᠶᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳᠡᠷᠡᠯ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1985年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn