Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠮᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ— ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠰ
Keyword ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠭᠠᠮᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ; ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ; ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠭᠠᠮᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ (省力原则)ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠭᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭ᠍᠍ᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠋ ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠮᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ ᠠ ᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠡᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠨ ᠤ ᠭᠠᠮᠨᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn