Paper Information


Title ᠶᠤᠳᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠠᠨᠷ
Creator ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠶᠤᠭᠲᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠭᠲᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠶᠣᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠮ ᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn