Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ;ᠣᠨᠤᠯ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠋ ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ; ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn