Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠯᠾᠮᠦ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠦ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋
Keyword ᠯᠾᠮᠦ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ;ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠲᠤ ᠯᠾᠮᠦ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤ᠂ᠴᠣᠢᠢᠷᠵᠢᠯ᠂ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠮᠡᠳᠠᠺᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠲᠣᠭᠠᠩ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠮᠤᠭ᠂ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠪᠣᠯᠬᠤ ᠯᠾᠮᠦ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ᠯᠾᠮᠦ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn