Paper Information


Title ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠋;ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠬᠠᠰᠪᠤᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ《皇帝之寳》(ᠬᠠᠭᠠ ᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ ᠠ)ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠤ(篆字)ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ1246ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠋᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn