Paper Information


Title ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ;ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ; ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢᠢᠴᠦᠳ; ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ
Abstract ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠢᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠴᠠᠮᠴᠠ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠦᠮᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠰᠢᠮᠡᠳ᠂᠂ ᠯᠠᠪᠰᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠰᠦᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠴᠢ᠂ ᠦᠷᠮᠦᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠮᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠯᠪᠤᠷ᠂ ᠦᠮᠦᠲᠦ ᠂ ᠬᠦᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠮᠦᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠷ ᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷ ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn