Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ 《ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ》
Creator ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩ᠋ᠬ᠎ᠠ; ᠵᠠᠭ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ; ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ; ᠬᠦᠮᠦᠨ; ᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢ
Abstract ᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩ᠋ᠬ᠎ᠠ — ᠵᠠᠭ ᠲᠤᠤᠷᠠᠢ — ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ — ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠶᠡᠰᠡᠩᠭᠦᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠯᠤᠰ  ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn