Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠭ᠋ᠤᠨ᠋ᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠭ᠋ᠤᠨ᠋ᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
Abstract ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠳᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠭ᠋ᠤᠨ᠋ᠢᠰᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠩᠬᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠳᠤᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷᠤᠭᠡᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠰᠠᠷᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠢᠯᠬᠦ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠲᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn