Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠢᠢᠮᠤ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠲᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ;ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ; ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠪᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠯᠴᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠢᠷᠴᠳᠤᠯᠴᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠤᠯᠢᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn