Paper Information


Title ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ
Creator ᠠ‍ • ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠤ
Keyword ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ; ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠲᠡᠭᠷᠢ; ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn