Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Creator ᠬᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ; ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ;ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ; ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Abstract ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠵᠡᠨᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn