Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠠ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡ 《ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠤᠲᠤᠨ ᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ》ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢ᠌ᠭᠦᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn