Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ; ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ; ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ
Abstract ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠯᠵᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠯᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠳᠤᠨ᠋ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn