Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ; ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ; ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠨ᠋ᠠᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠭ᠋ᠤᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn