Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠢ《ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠋ᠸᠰᠸᠷᠠᠢᠵᠠᠪ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ; ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠢ《ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》
Abstract ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠠᠰᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠢᠳᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn