Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ — ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ᠠᠷᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ (ᠨᠢᠭᠡ) ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ; (ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ; (ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ; (ᠳᠦᠷᠪᠡ) ᠳᠤᠲᠤᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ; (ᠲᠠᠪᠤ) ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ (ᠨᠢᠭᠡ) ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠣᠨ᠋ᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ; (ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠠᠬᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ; (ᠳᠦᠷᠪᠡ) ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ (ᠨᠢᠭᠡ) ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ; (ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠨ ᠤᠷᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠪᠠ; (ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn