Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ; ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn