Paper Information


Title ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠤᠤ ᠹᠸᠩ ᠴᠢᠨ
Keyword ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ;ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠡᠬᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠪᠣᠶᠤ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn