Paper Information


Title ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠡᠷᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠤᠳᠭ ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ; ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠠᠪᠰᠠᠷ
Abstract ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ — ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ; ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn