Paper Information


Title 《ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠪᠠ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Creator ᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ
Keyword 《ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》; 《ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》; ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ; ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ 
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠮᠠᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ 《ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠪᠠ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ 》ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠪᠠ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠲᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠍ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn