Paper Information


Title 《᠁ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠦ᠁》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠲᠠᠮᠤᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword 《᠁ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠦ᠁》;
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ129 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠤᠢᠯ ᠳᠤ《ᠴᠢᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠦ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠤ ᠢᠨᠦ ᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠦ》ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ《 ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠦ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn