Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Creator ᠬᠤᠢ᠌ᠳ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ; ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Abstract ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn