Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ;ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ; ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ
Abstract ᠲᠠᠯᠠᠢ᠋ᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn