Paper Information


Title ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷ ᠡ ᠦᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨᠷ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠴᠤ᠋ ᠢ
Keyword ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ; ᠬᠠᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠷ; ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠷ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn