Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ
Creator ᠴᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ; ᠬᠤᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠰᠤᠵᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn