Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠡᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠋ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠋ᠠᠬᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn