Paper Information


Title ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ; ᠪᠣᠣ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ; ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ; ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭ ᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠡᠢᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn