Paper Information


Title ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ ᠰᠢᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃16ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠨᠣᠶᠠᠷᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃《ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 》ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn